Přihlašte se do kurzu ještě dnes nebo se informujte na telefonu 777 654 017

Všeobecné (obchodní) podmínky jazykové školy ENGLISH CENTRE Karlovy Vary platné od školního roku 2010/2011 /platí do zveřejnění nových obchodních podmínek/

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 • Níže uvedenými Obchodními podmínkami se řídí veškeré smluvní vztahy uzavřené mezi Helenou Zrůstovou, jazyková škola English Centre, se sídlem firmy 360 05 Karlovy Vary, Na Kopečku 23 IČ: 10045716 (dále jen English Centre nebo zhotovitel) a jednotlivými objednateli.
  Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti jazykové školy English Centre a jednotlivých objednatelů.
  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky.
  Je-li smluvní stranou objednatel - student, řídí se vztahy, které nejsou těmito podmínkami upravené, ustanoveními Občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).
  Je-li smluvní stranou objednatel - podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.), vše ve znění příslušných novel.
 • Jazyková škola ENGLISH CENTRE Karlovy Vary zajišťuje jazykové kurzy dle specifikace uvedené na webových stránkách v části termíny, ceny a kurzy. Pravidla uvedená v těchto všeobecných (obchodních) podmínkách jsou stejná pro fyzické osoby i pro firmy.
 • Pokud tyto všeobecné (obchodní) podmínky nestanoví jinak, platí pro jazykovou školu ENGLISH CENTRE Karlovy Vary a zájemce příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a cenových předpisů.

Přihlášení - objednání výuky angličtiny

 • Zájemci o jazykový kurz (fyzické osoby nebo firmy) se přihlašují zásadně na celý školní rok a jsou povinni zaplatit kurzovné též za celý školní rok.
 • Termíny a ceny kurzů jsou podrobně uvedeny na webových stránkách v části termíny a ceny.
 • Kurzovné je sjednáno dohodou mezi jazykovou školou ENGLISH CENTRE Karlovy Vary a zájemcem na základě vyplněné, podepsané a přijaté přihlášky, nebo na základě přihlášky podané online z webové stránky www.ec-jazyky.cz, nebo na základě e-mailem zaslané závazné objednávky. Objednávka zaslaná e-mailovou poštou je považována za závaznou přihlášku a projevuje tím souhlas s obchodními podmínkami. Projevený souhlas platí i v případě studenta, který se po řádném skončení kurzu přihlási na pokračování v kurzu na další školní rok prostřednictvím učitele. Tzn., že již nemusí zasílat přihlášku tak, jak je uvedeno výše. V případě, že nenastala změna v obchodních podmínkách,bude student osloven prostřednictvím E-mailu nejpozději 7 – 28 dní před zahájením nového školního roku. Student potvrdí svůj souhlas se zařazením do kurzu potvrzením o přečtení zaslaného E-mailu a vyjadřuje tím opět souhlas s Obchodními podmínkami English Centre. Přihlášky podané online nebo zaslané e-mailovou poštou je možno posílat nejpozději do dvou dnů před zahájením kurzu. Dva dny před zahájením kurzu jsou přijímány jen vyplněné a podepsané přihlášky, které je ale možno zaslat také současně, nebo ihned po zaslání přihlášky podané online nebo e-mailovou poštou.
 • Dbejte, prosím, aby byla přihláška vyplněna kompletně, čitelně a srozumitelně.
  Odesláním přihlášky vyjadřujete Váš souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Přihlášky evidujeme v pořadí, ve kterém byly přijaty, a to až do úplného naplnění kapacity výuky. V případě naplnění kapacity v konkrétním termínu výuky nabídneme zájemci jiný termín nebo možnost zaevidovat se jako náhradník.
  Uzávěrka přihlášek probíhá zpravidla 7 pracovních dnů před zahájením výuky.
  Dokladem o akceptování Vaší objednávky a zařazení do výuky je výzva k zaplacení, která Vám je zaslána e-mailem, popř. poštou.
  Pokud Vám do pěti pracovních dnů po zaslání Vaší objednávky nepřijde žádná reakce, informujte se prosím, zda byla Vaše objednávka řádně doručena.

Sleva

 • Kurzovné je možno zaplatit buď najednou za celý školní rok - v tomto případě se zájemci poskytuje sleva ve výši 600,- Kč. Zájemci, který již absolvoval jazykový kurz, se poskytuje sleva ve výši 100,- Kč z ceny za každý semestr v případě, že je kurzovné placeno ve školním roce dvakrát. Kurzovné je možno zaplatit za každý semestr zvlášť, přičemž kurzovné za první semestr je nutno zaplatit neprodleně po podání přihlášky, ale nejpozději v den zahájení výuky. Další část kurzovného (za druhý semestr) je nutno zaplatit nejpozději do konce příslušného kalendářního roku, v němž byla zahájena výuka.
  Slevy neplatí pro studenty v kurzu jednou týdně.

Způsob placení

 • kurzovné se platí vkladem nebo bankovním převodem na účet vedený u ČSOB a.s., pobočka Karlovy Vary č. účtu 276794753/0300, VS - datum narození zájemce. Další možnost zaplacení kurzovného je složenkou typu C na adresu jazykové školy uvedené na přihlášce. Kurzovné je možno zaplatit též v hotovosti při podání přihlášky nebo v den zahájení výuky. Veškeré platby musí být zaplaceny nejpozději do dne začátku výuky, jinak si jazyková škola vyhrazuje právo účtovat penále z prodlení dle platných předpisů.
 • Firmy a studenti individuálních kurzů mohou platit po dohodě měsíčně fakturou a to vždy předem na začátku každého kalendářního měsíce.
 • V ceně kurzovného nejsou zahrnuty ceny za pracovní učebnice (Work Book) a studentské učebnice (Student Book). V případě, že je podána přihláška minimálně jeden měsíc před zahájením kurzu a absolvuje-li účastník placement test, bude mít učebnice k dispozici ihned při zahájení výuky. Výsledky testů budou oznámeny až po zaplacení kurzovného nebo po zaplacení částky 300,- Kč jako zálohy složené v den testu. Záloha ve výši 300,- Kč zaplacená před absolvováním testu, bude odečtena z kurzovného.

Všeobecné pravidla

 • Vyučovací hodina trvá 45 minut. Výuka probíhá jen ve všedních dnech. Nevyučuje se o státních svátcích a vánočních prázdninách. V jednom kurzu je minimálně 5 a maximálně 8 studentů.
  Individální kurzy: 550 Kč/45min - v kurzu 1 až 4 studenti. Cena rozdělena dle počtu studentů ve skupině.
 • Při nástupu studenta nebo firmy do kurzů v průběhu školního roku dochází ke slevě z kurzovného vždy po 4 kalendářních týdnech. Student nebo firma, který neabsolvuje celou zaplacenou výuku, nemá nárok na vrácení kurzovného.
 • První den výuky probíhá prezence nejpozději 15 min. před zahájením výuky. Dostavte se prosím včas, ať neochudíte Vás nebo ostatní studenty o aktivní čas výuky.
  Totéž platí i v průběhu celého školního roku.
  Všechny případné změny výuky Vám dáme vědět telefonicky nebo e-mailem.
  U skupinové formy výuky nemá objednatel nárok na náhradu výuky, které se z důvodů na jeho straně nezúčastnil. V případě, že má zájem o nahrazení výuky kterou takto zameškal, může si objednat individuální formu výuky za zvýhodněnou cenu.
  Firmy jsou povinni zrušit výuku 24 hodin předem a pak mají nárok na náhradní termín výuky. Zrušení výuky lze učinit pouze max.3x za 1 semestr.
  Vyhrazujeme si právo změny lektora, místa a data konání, časového harmonogramu, zrušení výuky z provozních důvodů (nemoc nebo rodinné důvody na straně lektora).
  V případě zrušení výuky nebo její části z důvodů na straně jazykové školy English Centre, vzniká objednateli nárok na nahrazení výuky nebo vrácení zaplacené ceny výuky nebo její poměrné části.
  Účastníci výuky jsou povinni dodržovat platné předpisy, domovní řád budovy a pokyny lektora nebo vedení školy, týkající se pohybu v budově, ve které probíhá výuka.
 • Spokojenost s výukou:
  Informujte nás v případě, že nejste spokojeni s přístupem lektora, obsahem nebo způsobem výuky. Tyto Vaše stížnosti budeme řešit individuálně. V případě oprávněnosti Vaší stížnosti Vám nabídneme odpovídající kompenzaci.

Zrušení smlouvy a stornovací podmínky

 • zrušení smlouvy je nutno provést jen písemně a zrušení smlouvy podléhá těmto stornovacím poplatkům:

  od 30. do 21. dne před zahájením výuky je stornovací poplatek ve výši 25 % kurzovného

  od 20. do 11. dne před zahájením výuky je stornovací poplatek ve výši 50 % kurzovného

  od 10. - 1. dne před zahájením výuky je stornovací poplatek ve výši 75 % kurzovného

  v den a po zahájení kurzu je stornovací poplatek 100 % kurzovného

Vrácení kurzovného

 • V průběhu kurzů se vrací část kurzovného pouze z důvodů vážného onemocnění nebo změny bydliště mimo okres Karlovy Vary. Tyto důvody je student povinen písemně prokázat

Zařazení do kurzů

 • Jazyková škola si vyhrazuje právo zařadit studenty podle výsledků testů do kurzů odpovídajících jazykovým znalostem studentů. Termíny testů budou oznámeny měsíc před jejich konáním. Testům se nepodrobí začátečníci a studenti, kteří test absolvovali v závěru kurzů v předchozím školním roce. Testy pro organizace je možno realizovat po vzájemné dohodě.

Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů se řídí Zákonem. č. 101/2000 Sb., s údaji získanými od Vás nakládáme v souladu s tímto zákonem.
  Jazyková škola English Centre se zavazuje respektovat důvěrný charakter Vašich soukromých nebo firemních dat.
  Sdělené údaje, které od Vás získáme, mohou být využity k marketingovým aktivitám souvisejícím s nabízením našich současných a budoucích produktů a služeb.
  Získané údaje nebudou předány třetím osobám.

Zvláštní ustanovení

 • Objednavatel se zavazuje k tomu, že bez výslovného souhlasu zhotovitele nebude kontaktovat lektora, zvláště pokud se jedná o dodávání veškerých služeb souvisejících s předmětem podnikání zhotovitele.
 • Objednavatel se zavazuje neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek výuky s lektorem.
 • V případě porušení povinností uvedených v tomto odstavci je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši l00.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, a to i v případě, že výuka nebude řádně dokončena.
 • Výuka jazykové školy je zaměřena na složení standardizovaných zkoušek dle Vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 8 428/2007 - 23 ze dne 29.05.2007.

Pro veškerou poštovní komunikaci používejte prosím tuto doručovací adresu:


Mgr.Helena Zrůstová
English Centre
Na Kopečku 23

360 05 Karlovy Vary

Máte zájem nebo dotaz? Zeptejte se nás ...

Máte-li jakýkoli dotaz, napište nám. My Vám obratem odpovíme na uvedený kontakt.

Captcha

* Povinné položky
Novinky a akce školy
Omezení výuky

9.3.2020

V souladu s usnesením vlády ČR o prevenci šíření Covid – 19 je naše škola do odvolání uzavřena. K tomuto rozhodnutí jsme přistoupili ještě dříve než nám tuto povinnost uložila vláda z důvodu ochrany zdraví našich studentů. Od 23.3.2020 bude probíhat výuka online. Rozvrh hodin je zachován. ...


OTEVÍRÁME nový školní rok 2019/20 – začínáme 16. září 2019

7.8.2019


Testy dne 12.9. a 13.9.2019 v prostorách English Centre

6.8.2019


OTEVÍRÁME nový školní rok 2017/18 – začínáme 18. září 2017

10.8.2017


ZÁJEZD DO LONDÝNA

3.8.2017


Testy dne 15.9. a 16.9.2016 v prostorách English Centre

7.8.2016


OTEVÍRÁME nový školní rok 2016/17 – začínáme 19.září 2016

1.8.2016


Přihlášky do kurzů

17.6.2016


OTEVÍRÁME nový školní rok 2015/16 – začínáme 12.října 2015

18.8.2015


ZÁJEZD DO LONDÝNA

1.8.2015


Odběr novinek
Zadejte svůj email

Partneři školy
University Centre, University of Cambridge
Pension CLARA Karlovy Vary
Pension CLARA Karlovy Vary
Krabičková dieta
Pension Clara Krabičkové šílenství